Drewbet ogrodzenia. Klauzule RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest "DREWBET-SPÓŁKA JAWNA" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY, JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE z siedzibą przy w Zbrojewsku nr 14, 42-165 Lipie (dalej Administrator). W sprawach RODO, w celu przysługujących uprawnień, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pomocą adresu elektronicznego – drewbet1@drewbet.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacji, rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit f, RODO).
3. Administrator będzie przetwarzał pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana dane osobowe kategorii określonej w art. 221 §1 Kodeksu Pracy czyli: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz zdobyte uprawnienia. a także inne dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie.
4. Powierzone dane, które w wyniku obecnie przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej zostały odrzucone lub opatrzone wynikiem negatywnym naboru przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji i po tym czasie trwale usunięte. Wyjątek stanowić będą dane zebranych podczas rekrutacji ciągłej oraz dane osób które wyraziły zgodę na użycie ich na poczet przyszłych rekrutacji, w tym przypadku termin ten zostanie wydłużony do końca roku kalendarzowego następnego po roku, w którym to dane zostały przekazane Admistratorowi (art. 6 ust. 1 lit f, RODO). Administrator nie przetwarza danych osobowych dostarczonych poza wyznaczonymi przez siebie rekrutacjami dłużej niż to niezbędne, dlatego tego typu dane zostają niezwłocznie i trwale usunięte.
5. W celu złożenia prawidłowej aplikacji prosimy o umieszczenie w niej następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod adresem: ogrodzenia.drewbet.pl/RODO Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).”
6. Jeśli wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji proszę w aplikacji umieść tę zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "DREWBET-SPÓŁKA JAWNA" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY, JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora (osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu).
8. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do dobrowolnie przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, RODO czyli na przeprowadzeniu procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w ogłaszanych przez Administratora rekrutacjach.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest "DREWBET-SPÓŁKA JAWNA" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY, JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE z siedzibą przy w Zbrojewsku nr 14, 42-165 Lipie (dalej Administrator). W sprawach RODO, w celu przysługujących uprawnień, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pomocą adresu elektronicznego –drewbet1@drewbet.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
- wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Administrator będzie przetwarzał pozyskane od kontrahentów dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL lub nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, przebieg dotychczas zdobytego doświadczenia oraz zdobytych uprawnień.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia roku w którym zakończyła się współpraca lub - także przed zawarciem umowy od momentu przekazania - i po tym czasie trwale usunięte. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Kontrahent ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli realizacji warunków zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości dalszej współpracy z Administratorem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH NA TEREN DREWBET

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w firmie jest "DREWBET-SPÓŁKA JAWNA" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY, JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE z siedzibą przy w Zbrojewsku nr 14, 42-165 Lipie. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
2.Dane osobowe są zbierane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lif. f, RODO), czyli:
- umożliwienie wejścia na teren stanowiący miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Administratora,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, identyfikacji, zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych.
- dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Przetwarzane dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana to tylko i wyłącznie: nazwa firmy(w przypadku przedsiębiorców), imiona i nazwisko, numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora.
3. Przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. W przypadku niepodania, usunięcia, istotnego ograniczenia lub zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych nie umożliwimy Pani/ Panu wejścia na teren firmy DREWBET-SPÓŁKA JAWNA" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY, JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień może się Pani/ Pan skontaktować za pomocą adresu elektronicznego: drewbet1@drewbet.pl.
4. Teren firmy "DREWBET-SPÓŁKA JAWNA" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY, JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE jest objęty środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu i kontroli dostępu. Nagrania z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż 2 miesiące, a dane związane z kontrolą dostępu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane( w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych), chyba że są konieczne do zbadania jakiegoś zdarzenia albo stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu. Wówczas okres przechowywania, ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i po tym czasie usunięte.
5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały dalszemu udostępnianiu podmiotom trzecim. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały przekazaniu do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.